תקנון האתר ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר – "COPY NET" - אתר לרכישת עבודות דפוס באינטרנט.

 1. הקדמה:

 א.     אתר "COPY NET  " (להלן: 'האתר') מופעל ע'י  " TomNet" ו- (להלן: "דפוס אלקטרוקופי"  "מפעילי האתר") ומשמש אתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותי דפוס על ידי  ציבור הגולשים באינטרנט.
 ב.     בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע. 
ג.     כללי האתר מגדירים את הוראות הכניסה לאתר, השימוש בו וביצוע הרכישות באמצעותו.
ד.     גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון.
ה.     כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
ו.     "דפוס אלקטרוקופי" רשאי לעשות שנויים באתר או בתוכן  של האתר מבלי מתן כל הודעה מראש ולכן על המשתמש לקרוא את תקנון האתר במלואו ובעיון כל אימת שהוא נכנס אליו .
ז.     הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין "דפוס אלקטרוקופי" ו/או כנגד מי ממפעיליו.

2. כללי:
א.     האתר מכיל עיצובים גראפיים , טקסטים, כלי תוכנה שונים ומידע אודות מחירים, אפשרויות הזמנה וכו'. המידע הנ"ל יקרא להלן "תוכן".
ב.     זכויות האתר ותכניו שייכים ל- "מפעילי האתר". העתקה, הפצה, פרסום או שימוש " בתוכן" בכל צורה שהיא, פרט לאמור בכללים לעיל, אסורים בהחלט.
ג.       "מפעילי האתר" שומרים לעצמם את הזכות להוסיף, לשנות ולמחוק תכנים ללא כל הודעה מוקדמת.
 
3. השימוש באתר:
א.     המשתמש הוא מי שעונה על התנאים המצטברים המפורטים להלן:
א(1). הנו כשיר לבצע פעולות  משפטיות מחייבות בהתאם לכל דין.
א(2). במידה והמשתמש הנו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
ב.    המשתמש רשאי להתחבר לאתר ולהשתמש ב"תוכנו" אך ורק כדי להזמין עבודות דפוס אשר יופקו ויודפסו על ידי האתר.
ג.    כל שימוש ב "תוכן " האתר למטרות לא חוקיות אסור בהחלט. הלקוח מצהיר שהוא והוא בלבד אחראי לשימוש ב"תוכן " שביצע באתר .
ד.    בהזמנת עבודת הדפוס הלקוח מתחייב לא לכלול בה כל טקסט, עיצוב, גרפיקה או חומרים אחרים, השייכים לגורם שלישי ושיש עליהם זכויות יוצרים או מהווים סימן מסחרי של מישהו, אלא אם כן יש ברשותו הרשאה מתאימה מהבעלים על זכויות היוצרים האלה.
ה.    הלקוח מצהיר שידוע לו והוא מסכים כי הבעלות על המשלוח עוברת אליו מיד עם ביצוע ההזמנה והמשלוח. כל הסיכונים שלעיכוב ו/או אובדן של המוצר לאחר שנשלח חלים על הלקוח.

4. תהליך ההזמנה:
באתר מסוג זה (=קטלוגי) ההזמנה מבוצעת ישירות ובתאום מול בית הדפוס ו/או בעל האתר, על כל המשתמע מכך.

5. מדיניות ביטולים והחזרות:
א.     מכיוון שמוצרי דפוס הינם מוצרים המיוצרים באופן אישי ופרטני לכל לקוח אין אפשרות לבטל הזמנה לאחר הדפסתה.
ב.     ביטול הזמנה יהיה אפשרי רק במידה וההזמנה עדיין לא הודפסה.
ג.     בקשה לביטול עסקה תעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת שלך.
תוצאות הביטול עקב פגם:
ד.     בכל מקרה שיתגלה פגם במוצר הנובע מתקלה בייצור, "דפוס אלקטרוקופי" תהיה מוכנה לפצות את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום. בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין במוצר זהה ללא תשלום הוא יוכל לקבל החזר כספי מלא על עלות המוצר.
יש לקחת בחשבון שסטייה של עד % 15 בצבע וע"י 3  מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב שלך ובין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה בפועל.
החזר כספי ללקוח יינתן ללקוח רק לאחר החזרת המוצר למשרדי "דפוס אלקטרוקופי" רחוב שושן 5, ירושלים.

7. שמירת סודיות:
א.     "דפוס אלקטרוקופי" נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, "דפוס אלקטרוקופי" לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
ב.     "דפוס אלקטרוקופי" תאפשר גישה למידע האמור רק לעובדיה הזקוקים לו כדי לספק שירות.
ג.     "דפוס אלקטרוקופי" ו/או "מפעילי האתר" אינם יכולים להיות אחראים לכניסה לא מורשית לאתר באמצעות חשבון של לקוח רשום. לקוחות רשומים מופקדים אפוא על שמירת שם וסיסמת ההתקשרות שלהם.
ד.     "דפוס אלקטרוקופי" ו/או "מפעילי האתר" תמנע ככל האפשר ממסירת פרטי הגולש האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה הגולש באתר "דפוס אלקטרוקופי" ו/או "מפעילי האתר".

8. הגבלת אחריות:
א.     "דפוס אלקטרוקופי" ו/או "מפעילי האתר" לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
ב.     "דפוס אלקטרוקופי" ו/או "מפעילי האתר" לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
ג.     "דפוס אלקטרוקופי" ו/או "מפעילי האתר" שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
ד.     "דפוס אלקטרוקופי" ו/או "מפעילי האתר" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת, אם המחירים יופצו באתר.
ה.     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאים "דפוס אלקטרוקופי" ואו "מפעילי האתר" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
ו.     במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית "דפוס אלקטרוקופי" , אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית. 
ז.     בשום מקרה לא יהיו ספקיה ,בעלי זיכיונותיה, מנהליה, עובדיה או סוכניה של "דפוס אלקטרוקופי" ו/או "מפעילי האתר" אחראים לנזקים מקריים, ישירים בלתי ישירים מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה מאובדן מידע או רווחים, כולל נזקים הנובעים מטעויות, וירוסים, דחייה או שיבוש בשירות. בשום מקרה לא תהיה "דפוס אלקטרוקופי" ו/או "מפעילי האתר" אחראית לשימוש לא תקין או לא מורשה באתר על ידי לקוחות.

9. תנאים נוספים:
א.     נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר או השרות כפי שהם מופיעים באתר לרבות טעות במחיר המוצר או השרות, לא יחייב הדבר את "דפוס  אלקטרוקופי" ו/או "מפעילי האתר". במקרים כאמור תהא "דפוס אלקטרוקופי" רשאית לבטל את העסקה.
ב.     תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
ג.     "דפוס אלקטרוקופי" ו/או "מפעילי האתר" לא יהיו אחראים לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. "דפוס אלקטרוקופי" ו/או "מפעילי האתר" אינם מתחייבת כי הקישורית (link) תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
ד.     "דפוס אלקטרוקופי" ו/או "מפעילי האתר" ו/או מי מטעמיהם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד.
ה.     אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוג (logo) ווכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של "דפוס אלקטרוקופי" ו/או "מפעילי האתר" ו/או מי מטעמם. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן "דפוס אלקטרוקופי" נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש.
ו.     רישומי המחשב של חברת TomNet בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10. שרות לקוחות:
בכל שאלה בקשר למוצרים המוצגים באתר, או כל שאלה אחרת ,אנא פנו לשירות הלקוחות שלנו באמצעות טל: 02-6255904,דואר אלקטרוני בכתובת
6255904@GMAIL.COM

11. שונות:
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
רק לבית המשפט בישראל תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.
מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הלקוח כנגד "דפוס אלקטרוקופי " חייבת להיות מובאת בכתב לפני "דפוס אלקטרוקופי" ו/או "מפעילי האתר" לא יאוחר מ 7 ימים מרגע קבלת המוצר.
התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י האתר, על פי שיקול הדעת הבלעדי של "דפוס אלקטרוקופי"  או מפעיליו.
רכישה נעימה צוות "דפוס אלקטרוקופי" וחברת TomNet".

אודות             תקנון האתר             לקוחות עסקיים             החשבון שלי             צור קשר